';
Odenslunda Förskola
Recommend
Share
Tagged in
Förskolan ligger inbäddad bland villabebyggelse, radhus och flerfamiljshus i Upplands-Väsby. På tomten uppförs också ett LSS-boende med gemensam trafiklösning och tillhörande parkering. Byggnaden eftersträvar en tydlig koppling mellan skola, landskap och stad. Målet har varit att ta tillvara på bostadsområdets befintliga kvalitéer och skapa en dynamisk växelverkan mellan byggnad och natur. Förskolan präglas av långsiktighet i synen på kunskap, lärande, utveckling och socialt samspel. En modern, lekfull förskola som är attraktiv, flexibel och trygg för alla.

De styrande riktlinjerna efterfrågade en 1-plansbyggnad för 120 barn fördelat på tre hemvisten. Detta anpassades i programskedet till en 2-plansbyggnad på grund av tomtens beskaffenhet. Byggnaden har ett tillagningskök och en administrationsdel. Den totala ytan uppgår till 1200 kvm BTA och verksamhetsyta per barn är 7,2 kvm

Liknande projekt